ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนปัญญานุกูล จัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่7 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ของเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

          ที่โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นาย บำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพของเด็กพิการและกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 7 ตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ของโรงเรียนปัญญานุกูล ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษาและเพื่อมุ่งพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 7 เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเกษตรนี้จะทำให้เด็กพิการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมองอารมณ์ของเด็กและยังให้ได้รับการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพกับครอบครัว หรือในสถานประกอบการจะได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคม และผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป 

        นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาดุกและปลาตะเพียนจำนวน5,000ตัวลงสู่แปลงนาเพื่อไว้เป็นอาหารสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนพร้อมทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บมาจากสวนของเด็กนักเรียนที่ร่วมกันปลูกและปลอดภัยจากสารพิษมาวางขายในราคาถูกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก