ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมอบเงินสงเคราะห์ มอบรถโยกช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัดของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 และมอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และมอบรถโยกจำนวน 10 คัน นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาด และนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการนำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม มอบเงินสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือนร้อน ให้เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ตกงาน และผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 400 ราย ยังมอบข้าวสาร ผ้าเช็ดตัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้บริการตัดผม และการสาธิตการทำขนมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

         สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤต ด้วยระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ตกลาน ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนอย่างต่อเนื่องเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก