ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ.ด่านซ้าย จ.เลยประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 4/2562

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

            วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 4/2562 ภายใต้การนำของนายอำเภอ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ โดยผู้บริหารจะให้การสนับสนุน ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและรับฟังการทำงานในพื้นที่ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ 1.โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจ 3.โครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ เป็นต้น 4.สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้ชุมชนครัวเรือนเข้มแข็ง 5.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก และเยาวชน เน้นการดูแลสุขภาพส่งเสริมโอกาสในการควบคุมป้องกันโรคมากกว่าการรักษา และ 6.การทำงานเน้นในเรื่องของการพัฒนา ยึดปัญหาของแต่ละพื้นที่ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาอุบัติเหตุ
            ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก