ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งเสริมเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารฯเพื่อคนพิการ อนุมัติคำขออุปกรณ์สื่อสารฯ ๔๔ ชิ้นในรอบ ๒ เดือน

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

           นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ การยื่นแบบคำขอยืม/คำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีฯ ของผู้พิการ ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คำขอ คณะทำงานกลั่นกรองอนุมัติ การให้หรือให้ยืมฯ จำนวน ๔๒ คำขอ และคำขอที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๕ คำขอ ทั้งนี้ มีจำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือฯ สำหรับการยืม/การให้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ชิ้น อาทิเช่น เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ ชนิด ๒๐ เซลล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องแท็บเล็ต โปรแกรมฝึกพิมพ์ Type Learn โปรแกรมเลือกคำศัพท์ภาษาไทย (Thai word Prediction ๒.๑) และโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai word search ๑.๒) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กฎหมายมีความครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

 

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/prg/3024307
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก