ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตชด.ที่ 247 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเครือคู้ และ รพ.สต.บ้านปากหมัน ร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

         ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเครือคู้ และ รพ.สต.บ้านปากหมัน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องด้น การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและจิตอาสา จำนวน 200 คน ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจและร่วมปฏิบัติได้

        ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฎิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า "คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน" ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า ”ต่างดนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน...ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น...แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) "Loei for All" (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy “(เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า”เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก