ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.เพชรบูรณ์ ประชุมสมาคมผู้พิการเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมอาชีพคนพิการเพชรบูรณ์

วันที่ลงข่าว: 08/08/19

         วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้พิการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานมหกรรมอาชีพคนพิการเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาคมผู้พิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม

         นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ในเบื้องต้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ถนนคนเดิน เพช-ซะ-บูน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีขอบข่ายงานเกี่ยวกับ มหกรรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบูรณ์

        ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การตลาดอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาชีพคนพิการ ส่งเสริมช่องทางการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการแสดงศักยภาพคนพิการ โดยมีภาคธุรกิจเพื่อสังคม CSR เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

        โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ อาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 365 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดงาน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

        สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์และบริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันและขับเคลื่อนอาชีพคนพิการเพชรบูรณ์ อย่างยั่งยืน กิจกรรมแบ่งกลุ่มตามอาชีพคนพิการ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเลี้ยงสัตว์ อาชีพค้าขาย และบริการ เพื่อให้ตัวแทนกลุ่ม นำเสนอปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ การมอบใบอนุญาตศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 แห่ง การมอบเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการเล่นดนตรี และร้องเพลงของคนพิการ การออกบูธอาชีพคนพิการ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 20 บูธ และบูธของภาคเอกชน และส่วนราชการ อีกจำนวน 4 บูธ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก