ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

3 ชาติอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เสริมศักยภาพการค้า ขนส่ง ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจ EEC

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

         วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมตำนานป่ารีสอร์ท ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายอุ๊คโสพล ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ เพื่อความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย ครั้งที่ 2 Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation Conference (CVTEC) เตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยมีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัดในภาคตะวันออก สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และผู้แทนจากหอการค้าประเทศเวียดนามเข้าร่วมประชุม 

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุม CVTEC ครั้งที่ 1 เมื่อปีที่แล้วได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันของภาคเอกชนไทยและกัมพูชา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดการเปิดเส้นทางเดินเรือให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีการลงนาม MOU เพิ่มของภาคเอกชนเวียดนาม ซึ่งภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศ ได้เห็นพ้องร่วมกันในจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปิดเส้นทางเดินเรือ CVTEC ให้เกิดขึ้นผลสำเร็จได้ 

        ทั้งนี้ นอกจากการประชุม CVTEC แล้วยังมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลักดันการเปิดการค้า การขนส่ง การท่องเที่ยว และไมซ์ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ แนวชายฝั่งทะเล 3 ประเทศ ประกอบด้วย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลระเบียงเศรษฐกิจของกัมพูชาและไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อพัฒนาบุคลากรและทักษะการให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยทั้ง 3 ประเทศจะร่วมมือกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การขนส่ง การท่องเที่ยว และการลงทุน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ และจะร่วมนำข้อเสนอที่ปฏิบัติได้จริง สำหรับนำเสนอรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศให้บรรลุข้อตกลงสิทธิการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ในเส้นทางภาคตะวันออกของไทยไปยังจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายฝั่งของกัมพูชา มุ่งหน้าสู่เมืองชายฝั่งของเวียดนาม ให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว 

        อย่างไรก็ตาม นางดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กล่าวว่า ในอนาคตเส้นทาง CVTEC มีโอกาสจะเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่เริ่มจากเมืองชายฝั่งของประเทศจีน โดยมียุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและท่าเรือต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมทางทะเลพาดผ่าน ประกอบกับรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ ได้ให้ความสำคัญที่จะยกระดับการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาแนวการค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้านชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายที่สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา วางไว้คือ ผลักดันให้เกิดการเปิดเส้นทางเชื่อมโยงให้รวดเร็ว คาดว่าจะสามารถเปิดเดินเรือด้านการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก