ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบอีก 4 หลัง “บ้านอุ่นรัก” เพื่อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสชาวอุดรธานี มีบ้านใหม่ที่มั่นคง แข็งแรง กันแดด กันฝน

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

              นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริจาค และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 172-175 ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง เฉลิมฉลอง 125 เมืองอุดรธานี ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 4 หลัง โดยหลังที่ 172 และ 173 ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง หลังละ 40,000 บาท ส่วนหลังที่ 174 ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของนายสาวาท ธีระรัตนนุกูลชัย จำนวน 40,000 บาท และหลังที่ 175 ก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของนายทอง กุลธัญวัฒน์ จำนวน 40,000 บาท โดยทุกหลังมีภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่การร่วมบริจาค สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และแรงกายในการก่อสร้างบ้านอุ่นรัก

             ทั้งนี้ บ้านอุ่นรักหลังที่ 172 มอบให้กับครอบครัวนางสัว ดอนติ้ว อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 725 หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อาชีพรับจ้าง สภาพบ้านที่พักอาศัยเดิมมีลักษณะเป็นกระท่อมเล็กๆ และใช้สังกะสีปิดผนังด้านข้าง ด้านหน้า ไม่มีประตู สภาพโดยรวมมีความชำรุดทรุดโทรมหลังคามุงสังกะสีเก่า ชำรุดเป็นอย่างมาก เมื่อฝนตกน้ำฝนจะรั่วลงมายังที่พัก ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และต้องอาศัยใช้ห้องน้ำห้องส้วมของผู้อื่น มีรายได้จากเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท และได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            บ้านอุ่นรักหลังที่ 173 มอบให้กับครอบครัวนางงอ อาจพงษ์ษา บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ไม่มีอาชีพสภาพบ้านที่พักอาศัยเดิมเป็นเพิงกระท่อม ผุพัง สภาพทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง สภาพการอยู่อาศัยไม่ถูกสุขอนามัย เป็นบ้านไม้ยกพื้นต่ำชั้นเดียว มีรายได้จากการรับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน

            บ้านอุ่นรักหลังที่ 174 มอบให้กับครอบครัวนางบัวเถิง เทพวงศา อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 4 บ้านผ่านศึก 2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คน เป็นผู้พิการและเป็นผู้ป่วย สภาพบ้านที่พักอาศัยเดิม ค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม ฝาบ้าน พื้นบ้าน ไม่มั่นคงถาวร ไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิต เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 600 บาท และจากการรับจ้างทั่วไปที่ไม่ต้องใช้แรงหนักมาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ขาดแคลนเครื่องใช้สำหรับอุปโภค - บริโภค และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

            บ้านอุ่นรักหลังที่ 175 มอบให้กับครอบครัวนางสังวาล เปี้ยงพิมาย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 6 บ้านผ่านศึก 3 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี สภาพบ้านที่พักอาศัยเดิม บ้านพักมีลักษณะเป็นเพิงหลังคา สังกะสีเก่าๆ และใช้ผ้าปิดผนังด้านข้างและด้านหน้า ไม่มีประตู สภาพโดยรวมทรุดโทรม เวลาฝนตกจะรั่วเกือบทั้งหลัง ไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิต เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง มีฐานะยากจน ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก