ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

จังหวัดสมุทรปราการ ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2560-2564 ฉบับที่ 3 ในรอบครึ่งแผน

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2560-2564 ฉบับที่ 3 (ครึ่งแผน) ณ ห้องประชุมโรงแรมเบย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรคนพิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการดูแลคนพิการ

            การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งเพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับที่ 3 ในรอบครึ่งแผน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และโอกาสอันเท่าเทียม พร้อมทั้งเสริมภูมิคุ้มกัน ให้ได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิคการป้องกันตนเองจากความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ จากบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก