ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้มสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

         ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการคุ้มครองคนพิการมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะสาเหตุสภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

          โดยกำหนดให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐซึ่งมีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานหนึ่งคน (ม.33) หรือส่งเงินทุกกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนต่างจากการการจ้างงาน (ม.34) ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว 495 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.23 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก