ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.เลย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 06/08/19

            จ.เลย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ โครงการ พม.ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            วันที่ 5 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ได้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลย ภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม

            นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในขณะนั้น นำคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ถวายเงินจากการจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท ทรงพระราชทานเงินคืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤต ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541เป็นเวลา 21 ปี แล้ว และทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 15 ล้านบาท สนับสนุน โดยกิจกรรมวันนี้มีนางจิยาพร พัฒนชัยกุล ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยในนามสภาสังคมสงเคราะห์ กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

            นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับจังหวัดเลยเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ขมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตำงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกอยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเอนสิงหาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการสลากการกุศล

         ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรม พ.ม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคราวเดียวกันนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ด้อยโอกาและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส เด็กในภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก