ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมระบุเจ็บป่วย สามารถเบิกค่าทดแทนการรายได้

วันที่ลงข่าว: 05/08/19

          นายสุภัคชัย ศรีมาลา ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานทุกสาขาอาชีพ อาทิ พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ให้ได้มากที่สุด เพื่อเข้าถึงระบบประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยผู้ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม และบุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม

 

          โดยสามารถเลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก คือ ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท ต่อเดือน รัฐบาลสมทบ 30 บาท รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท ต่อเดือน รัฐบาลสมทบ 50 บาท รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ (รับบำเหน็จ) ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท ต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร 

 

          ในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย สามารถเบิกค่าทดแทนการขาดได้ เมื่อเจ็บป่วย และนอนโรงพยาบาล จำนวน 300 บาท/วัน รวมถึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีถ้าไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยนอก แต่มีใบรับรองแพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท กรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกรวมกัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี ในทางเลือกที่ 1 และ 2 ส่วนทางเลือกที่ 3 ไม่เกิน 90 วันต่อปี และกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักไม่เกิน 3 วัน จะได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ และสามารถเบิกได้ภายใน 2 ปี นับจากวันเข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพทุกคน

 

          สามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7353-2333-5 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก