ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการค้าต่างประเทศจัดตั้งทีม Trade War ศึกษาโอกาส อุปสรรค และผลกระทบของสงครามการค้า พร้อมทำแผนรับมือ 4 ด้าน

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขผลกระทบจากสงครามทางการค้า หรือทีมเทรดวอร์ เพื่อศึกษาผลกระทบและโอกาสของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอย่างรอบด้าน ตลอดจนเสนอแนะกลยุทธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก และเศรษฐกิจของไทย โดยมีแผนที่จะรับมือใน 4 ด้าน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อการค้าไทย และทำให้การค้าไทยยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

        สำหรับแผน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย โดยร่วมมือกับศุลกากรประเทศปลายทาง เช่น สหรัฐฯ ยุโรป เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ไทยเป็นแหล่งในการสวมสิทธิแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับประเทศปลายทางว่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการจนได้รับความชื่นชมจากประเทศคู่ค้า ทั้งสหรัฐฯ และยุโรปมาแล้ว

        2. การป้องกันการทะลักของสินค้าและเยียวยาผลกระทบจากสงครามการค้า โดยมีมาตรการปกป้อง และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ หากพบว่ามีสินค้าที่นำเข้าสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

        3. การเพิ่มโอกาสของสินค้าไทยไปสหรัฐฯ และจีน โดยผลักดัน และแนะนำให้ผู้ส่งออกใช้ช่องทางตามสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) เพิ่มการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน เพื่อขยายการส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

        4. การเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) รวมถึงมาเลเซีย โดยจะเร่งอำนวยความสะดวกทางการค้า และขยายโอกาสทางการค้าชายแดนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกของไทย ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศมีแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการไทย การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าบริเวณชายแดน การจัดมหกรรมการค้าชายแดน เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการค้า เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก