ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

        ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดมุกดาหาร/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2562 ของจังหวัดมุกดาหารครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคฯ สภาสังคมสงเคราะห์ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

        ด้านนายสมัย เพ็งแจ่ม ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ประภาส อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ในขณะนั้นนำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวาย เงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้สภาสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต สภาสังคมสงเคราะห์ได้น้อมเกล้ารับพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เนื่องในปี 2562 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณทรงเจริญพระชนมพรรษา สภาสังคมสงเคราะห์ ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยขอความร่วมมือจังหวัด รวมทั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด พร้อมด้วยสมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก