ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

         สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

        โดยวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยมี นางอรชุน เหลืองวิเศษการ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

        นางอรชุน เหลืองวิเศษการ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในปี 2562 เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล จำนวน 70,000 บาท โดยมอบให้จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

         การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และโครงการสลากการกุศล บูรณาการร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีเมนูพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกอบอาหาร “ผัดกระเพรา” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทาน อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรับสมัครงาน การฝึกอบรมอาชีพ การตัดผม การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาปัญหาทางสังคม และบริการข้อมูลข่าวสารการพัฒนาสังคมและสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังซึ่งประสบปัญหาสังคม จำนวน 440 คน

      ด้าน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการนี้ นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ นอกจากจะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วยังเป็นการบริการอันเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการต่อสู้ชีวิตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ เป็นน้ำพระทัยที่พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก