ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับจังหวัดยโสธร มอบห้องสมุด-เครื่องกรองน้ำและชุดอุปกรณ์การเกษตรให้โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

            นายสุวัฒน์   เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการส่งมอบห้องสมุด,ห้องฉายภาพยนตร์และกิจกรรม "เปิดโลกกว้าง สร้างร้อยยิ้ม" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมมอบทุนการศึกษา,เครื่องกรองน้ำและชุดอุปกรณ์เพื่อการเกษตร ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้เนื่องจากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำโครงการ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก, คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนให้ได้เรียนรู้ในหลายมิติ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ให้มีการพัฒนาการทางการเรียนรู้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา

           นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสุข ร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม พร้อมนี้ได้นำนักเรียนและและผู้สูงอายุ ชมภาพยนตร์ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลในและการแสวงหาโอกาสและเกิดสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก