ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

         โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัดประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์กีฬา

        ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2562

        โดยได้รับความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายกสมาคม ประธานชมรม แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก