ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

          ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวอมรรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 250 คน เข้าร่วม

          นางสาวอมรรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กล่าวว่า  ปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน 2,003 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง คนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ และมักจะเป็นคนสุดท้ายในบ้าน หรือชุมชนที่ติดอยู่ในบ้าน และเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ  เนื่องจากขาดการแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายคนพิการในระยะเร่งด่วนรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง  จึงทำให้คนพิการในครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการประสบปัญหาในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยความยากลำบาก

         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก