ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมในโครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

          วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงานางจุรีรัตน์ ฐิตวังโส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและความเข้าใจการใช้กายอุปกรณ์ ภายใต้โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดพังงา โดยมีนางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำทีมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม สำนักงานกาชาดจังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดไทย เพื่อดำเนิน โครงการจัดหากายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการ และผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดพังงา ในปีงบประมาณ 2562 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รองเท้าอุปกรณ์พิเศษพยุงเท้า สำหรับเด็กพิการฟื้นฟูเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องตัดเท้า กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การอบรมความรู้การฟื้นฟูเด็กพิการและ ความเข้าใจในการใช้กายอุปกรณ์ (รองเท้าพิเศษพยุงเท้า) กิจกรรมที่ 2 การวัดรองเท้าพิเศษพยุงเท้าส าหรับเด็กพิการ ซึ่งผ่านการอบรมในครั้งนี้ และการวัดรองเท้า อุปกรณ์ พิเศษพยุงเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการ การปรับโครงสร้างร่างกายที่มีผลต่อพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ นันทนาการและกิจกรรมสำคัญคือการใช้การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะ ไม่เหมือนกับการนวดไทยสำหรับผู้ใหญ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.นิทรา ต่ายลีลาศ อาจารย์แพทย์แผนไทย มูลนิธิสุขภาพไทย และวิทยากรจากชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ซึ่งครอบครัวที่ เข้าร่วมในครั้งจะได้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก