ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ครั้งที่ 2/2562

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

 จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ครั้งที่ 2/2562 เพื่อหารือการให้ทุนอุปการะเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (25 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และหารือการให้ทุนอุปการะเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

        สรุปผลการมอบทุนอุปการะเด็กปี 2561 จังหวัดแพร่ได้มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 109 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 163,500 บาท โดยแยกเป็น

         1.สมทบทุนอุปการะเด็กจากส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรให้จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท และจังหวัดสมทบอีกจำนวน 20 ทุนๆ ละ 300 บาท โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ จำนวน 6,000 บาท รวมเป็นทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

        2. ทุนอุปกรณ์และเด็กที่มอบเพิ่มเติม โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่จำนวน 89 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 133,500 บาท

        แนวทางการมอบทุนอุปการะเด็กปี 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการมอบทุนจำนวน 110 ทุน แบ่งออกเป็นทุนจากส่วนกลาง 20 ทุน ทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ จำนวน 90 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 165,000 บาท โดยให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกเด็กยากจนและด้อยโอกาสเป็นเด็กใหม่ที่อยู่ในเกณฑ์ เพื่อขอรับทุนทดแทนเด็กเก่าที่พ้นเกณฑ์และจัดทำคำขอรับการอุปการะตามแบบที่กำหนด

        กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เช่น ผู้ปกครองไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. หมด 4 เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก