ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สต.บ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขับเคลื่อนกระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอด่านซ้าย

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

                นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตูบค้อได้ดําเนินการคลินิกสุขภาพเด็กดี ประจําวันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการฉีดวัคซีน การเฝ้าระวัง อาการแพ้วัคซีน ภาวะโภชนาการในเด็ก การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ การตรวจ พัฒนาการเด็ก แยกตามช่วงอายุ ๙ เดือน , ๑ ปีครึ่ง , ๒ ปีครึ่ง แก่เด็กที่มารับบริการ

                ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก