ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

         เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้ออกให้บริการเยี่ยมหญิงหลังคลอด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลบ้านน้ำเย็น ได้ทําการทับหม้อเกลือให้กับหญิงหลังคลอด การทับหม้อเกลือหลังคลอดภูมิปัญญาไทยที่ช่วยทําให้หน้าท้องแบน มดลูกเข้าอู่เร็ว และได้ให้คําแนะนําการดูแลตนเอง กับหญิงหลังคลอดเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนได้เอง

         ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน" ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานของชาวอำเภอด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ)

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก