ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) เสนอให้จัดกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนเพื่อขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            วันที  23 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2562 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกรกฎาคม 2562 และรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำของบประมาณ งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน, กิจกรรมการผลิตสารคดี/รายงานพิเศษและถ่ายทอดสดผ่านโซเซียลมีเดีย และกิจกรรมผลิตรายการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน โดยให้จัดทำโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พิจารณา โดยเสริมกิจกรรม "การประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม" ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กระจายไปยังประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 

            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เสนอกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหายาเสพติด "ตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน" ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ 2564 โดยให้ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก