ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            วันที่ 23ก.ค.62 ที่ห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการที่จะดำเนินชีวิตต่่อไปในสังคมอย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้พิการ และ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเบตง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เข้าร่วม

            นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า คนพิการ ส่วนใหญ่ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข เนื่องจากความยากลำบากของตนเอง โดยเฉพาะผู้ซึ่งจะเป็นคนพิการที่ยังมิอาจยอมรับและปรับสภาพของตนเองได้ เกิดความท้อแท้สิ้นหวังคิดว่าตนเองเป็นภาระชองผู้อื่น นอกจากนั้น คนพิกาบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพหรือระเบียบอันเป็นสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการถึงแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลจะได้กำหนด กฎระเบียบกับการดูแลคนพิการ แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้้น ดังนั้นกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเบตง จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาและดูแล ผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้พิการ และเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้ทราบและเข้าใจเข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองไว้ในกฎหมายและเพื่อให้คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ พ.ศ.2550

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก