ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

        นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

        นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระปรเมนรรามาธิบดีศรีสินรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

        การจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สาสังคมสงเคราะห์ฯประธานชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

        การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนรรามาธิบดีศรีสินรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในปี 2562 ในวันนี้ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนจำนวน 211 คน

       โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ROI-ET SCHOOL FOR THE DEAF เป็นโรงเรียนเด็กพิการทางหู ที่อยู่ เลขที่ 204 หมู่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170 โทรศัทพ์-โทรสาร 043-569278 ปัจจุบันมีนายวัชรพล มนตรีภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน ระดับอนุบาล 5 คน ระดับประถมศึกษา 78 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 83 คน และระดับมัธยมปลายและเทียบเท่า 45 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 211 คน มีครูและบุคลากร ชาย 27 คน หญิง 42 คน รวมทั้งหมด 69 คน จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

 

ที่มาของข่าว สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก