ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุพรรณบุรี จัดโครงการทบทวนและติดตามแผนพัฒนาคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

            ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

            นางสาวบุญยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางและมาตรการโครงการแต่ละยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ และนำไปสู่วิสัยทัศน์ของแผน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน และการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์ด้านคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก