ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย ในตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

            วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายไพบูลย์   โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ราย  ณ  ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ซึ่งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเท่านั้น

           ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้กำชับให้ทีม พม. One Home ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแล รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการขอรับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับตามกฎหมาย อาทิ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัว เพื่อสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป   

            อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นหรือประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก