ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูลนำโครงการหน่วยแพทย์พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน พื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

           วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว. จังหวัดสตูล และโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า เพื่อนำบริการเชิงรุกไปบริการประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร มีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล สมาชิก พอ.สว.และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายประเจิด ต่ายตระเวณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหว้า พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปด้วย  

            โดยกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดทุ่งทะนานทอง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทะนาน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จากนั้นได้ให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม และตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีบริการแพทย์แผนไทย มอบแว่นสายตาและถุงธารน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย ส่วนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการประชาชนเช่น บริการงานทะเบียนราษฎร์ บริการคลินิกเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม การบริการด้านกฎหมาย และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  

            สำหรับตำบลทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่คือต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนภายในหมู่บ้านซึ่งมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมา น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหน้าแล้ง รวมทั้งไม่มีการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งประธานในพิธีได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก