ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ พัทลุง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการประชาชน

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

          นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ไปตรวจรักษา แจกจ่ายยา และบริการด้านฑัตกรรมแก่ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งเปิดหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่ออำนวยความสะดวก และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

          โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือนักเรียน มอบไข่ไก่ และมอบทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องที่ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่

          โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จัดขึ้นตามแนวทางประชารัฐ โดยการสร้าง "เครือข่ายประชารัฐ" เพื่อการทำงานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนราชการเข้าด้วยกัน 

          อันเป็นแนวทางการบริการราชการ งบประมาณของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางไปรับบริการจากหน่วยราชการ โดยให้ส่วนราชการไปบริการประชาชนถึงพื้นที่ ขณะเดียวกันได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก