ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรีติดตามการดำเนินการปรับปรุงกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ลงข่าว: 18/07/19

             ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงน้ำพุร้อนสันกำแพงให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ รวมถึงกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอีกด้วย

            ทั้งนี้ น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนัง ต่อมาในปีพ.ศ. 2526 จังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ปรับปรุงพื้นที่ 75 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก