ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุดรธานีติวเข้มมาตรการเชิงป้องกัน Safety Thailand

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

        จังหวัดอุดรธานีติวเข้มมาตรการเชิงป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน Safety Thailand ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 บูรณาการภาคีเครือข่ายรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง ตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 1 โดยเจ้าของสถานประกอบกิจการ 14 แห่ง ส่งบุคลากรเข้าอบรม 60 คน 

        นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กล่าวว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) ดำเนินการจัดอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง และให้รับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที อีกทั้งในการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย การจัดอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน มีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation:CPR), มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน, สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

        นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและถือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนชีวิตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก