ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ลงข่าว: 11/07/19

            วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่พิจิตร 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร ในการนี้คณะผู้ตรวจฯได้รับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตร ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวการดำเนินงาน คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่สถานที่จอดรถ จัดให้มีทั้งของบุคคลทั่วไปและผู้พิการ ขั้นตอนการทำธุรกรรมต่างๆ ที่รวดเร็วฉับไว รวมถึงการจัดตั้งจุดบริการเสริมให้แก่ประชาชน เช่น จุดบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จุดบริการฟรีอินเตอร์เน็ต จุดบริการน้ำดื่ม ตลอดจนที่นั่งสำรองสำหรับพระสงฆ์ คนชรา และหญิงตั้งครรภ์ อีกทั้ง ได้เปิดทำการในเวลาพักเที่ยง ให้ประชาชนได้ใช้บริการ ร่วมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยการเปิดให้ชำระเงินผ่าน แอปพลิเคชั่น เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์ราชการสะดวก เป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกๆด้าน ด้วยความรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย นอกจานี้ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดพิจิตรแม้เป็นจังหวัดเล็ก แต่มีหลายหน่วยงานที่ร่วมยกระดับการบริการประชาชน ทั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานตั้งแต่ระดับส่วนกลาง มาถึงส่วนภูมิภาค ที่มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการของภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก