ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3

วันที่ลงข่าว: 08/07/19

          นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Social Expo 2019 ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความพิการในอาเซียน เพื่อสร้างศักยภาพของคนพิการให้สามารถประกอบธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ซึ่งการที่จะดำเนินงานได้สำเร็จในระดับภูมิภาค ย่อมต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะองค์กรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และกลาง ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละกว่า 90 ของระบบเศรษฐกิจในอาเซียน และในปี 2562 นี้ ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งจะขับเคลื่อนประเด็นหลักในด้านการให้ผู้ประกอบการที่มีความพิการได้เข้าถึง E - Commerce หรือการค้าขายออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชน เพื่อจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ การขยายเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนคนพิการ ในการเข้าสู่การมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพและการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างงานแก่คนพิการและคนด้อยโอกาส

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก