ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศ เผยภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 มีผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าในทุกด้าน

วันที่ลงข่าว: 28/06/19

          นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เปิดเผยภาพรวมผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมาชิกทุกประเทศมีความพอใจต่อผลลัพธ์การประชุมหลายๆ ด้าน ภายใต้ความร่วมมือที่สำคัญ 3 หัวข้อหลัก คือ การส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับฝ่ายต่างๆ การเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอาเซียนเป็นแกนกลาง และ การส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาเซียน ซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆ ได้เน้นขับเคลื่อนกลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ก้าวหน้าและส่งเสริมเสถียรภาพในอาเซียนให้มั่นคง ยั่งยืน และไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน 

          โดยได้มีการลงนามร่วมกันในเอกสารสำคัญรวม 17 ฉบับ อาทิ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน  ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่า ด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และ มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิค 

          ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง ยังเปิดเผยถึงภาพรวมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ว่า ทุกประเทศสมาชิก เห็นพ้องเดินหน้าผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP โดยต้องร่วมสรุปท่าทีให้ได้ก่อนการประชุมระดับผู้นำอาเซียนอีกครั้ง ช่วงปลายปีนี้ ที่จะมีการหารือเพิ่มเติมกับประเทศคู่เจรจา ขณะที่ ความสำเร็จและความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า  การรวมตัวด้านการเงินที่สำคัญ  การจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับคู่เจรจา  การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคุ  การเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4  การจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน  และการเดินหน้าต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก