ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค การส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม เน้นแลกเปลี่ยนสถานการณ์สังคมสูงอายุ เพื่อนำไปส่งเสริมการจ้างงานสูงอายุต่อไป

วันที่ลงข่าว: 28/06/19

           นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง การส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม โดยมี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน นักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

           โดย นาย ปรเมธี กล่าวว่า ประเทศไทยเห็นความสำคัญและได้กำหนดให้สังคมสูงอายุเป็นวาระเเห่งชาติ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ที่คำนึงถึงสภาพการจ้างงาน ให้มีการกำหนดงานอาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอาย ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคครั้งนี้ขึ่น ระหว่างวันที่27-28 มิถุนายน นี้ ที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามและสาม และสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมถึงร่วมกันคิดหาแนวทางการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวอีกว่า คาดหวังว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม ที่เข้าร่วมประชุมครั้วนี้ จะได้รับประโยชน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานกาาณ์ของผู้สูอายุ เพื่อนำมาส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภูมิภาคอาเซียนบวกสามในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีงานทำต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก