ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทีม “ครูแว่นดำ” ทำวิดีทัศน์การ์ตูนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพร้อมบทบรรยายร้อยกรอง

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          ตรัง - “ครูแว่นดำ” ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น คนดังเมืองตรัง ร่วมกับเด็กๆ จัดทำวิดีทัศน์ชุดภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 เรื่อง โดยนำเสนอด้วยลายเส้นการ์ตูนสวยๆ พร้อมบทบรรยายร้อยกรองที่น่าฟัง

          เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่าเป็นมรดกของบรรพชน และเป็นผลิตผลของคนในชาติแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านชาติพันธุ์ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี แล้วหลอมรวมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ

          เช่นเดียวกับจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ที่ปรากฏภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพที่ยังคงมีการสืบสาน สืบทอด มีการพัฒนาต่อยอด และยกระดับจนก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า สร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชุน และสร้างชื่อเสียงให้แก่ จ.ตรัง มาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง

          ดังนั้น “ครูแว่นดำ” หรือนายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง) และครูภูมิ หรือนายภูวดล ชมช่วยธานี ครูวิชาภาษาไทย แห่งโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง จึงร่วมกับนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.เกสร พ่วงภู่ ด.ญ.พัชรี คำอาบ และ ด.ญ.วรินดา ไกรเกลิ่น จัดทำวิดีทัศน์ชุดภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตรังขึ้น

         โดยนำเสนอด้วยลายเส้นการ์ตูนสวยงามน่ารัก พร้อมทั้งมีบทบรรยายด้วยการใช้บทร้อยกรองที่คล้องจอง และเล่าเรื่องได้อย่างกลมกลืน ซึ่งล่าสุดได้จัดทำ และเผยแพร่แล้ว จำนวน 2 เรื่อง จากทั้งหมด 6 เรื่อง คือ เรื่องตำนานมีดพร้านาป้อ และเรื่องตำนานผ้าทอนาหมื่นศรี โดยมีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาเป็นไปจนถึงยุคปัจจุบัน

         สำหรับจัดทำวิดีทัศน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ตรัง จะได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่า เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน และร่วมมือกันในการสืบทอด ต่อยอด พัฒนา เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้อยู่คู่กับ จ.ตรัง ตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ จ.ตรัง อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/south/detail/9620000059993

Video ประกอบข่าวประจำวัน

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก