ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทย ผลักดันความร่วมมืออาเซียนในทุกมิติ ภายใต้ 3 เสาหลัก มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม สร้างความยั่งยืนในภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

       ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ประเทศไทยและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ การเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ อาทิ การบริหารจัดการแนวชายแดน การดูแลความมั่นคงในการผ่านแดนเข้าเมือง ที่ต้องมีกฎและกติกาเดียวกัน ตลอดจนการต่อสู้กับสงครามการค้าและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสรุปผลข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ หรือ rcep ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้อาเซียนมีศักยภาพอย่างเข้มแข็งและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ส่วนด้านสังคม คือการผลักดันปีวัฒนธรรมอาเซียน

       ซึ่งที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ยังสนับสนุนการดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งผู้นำทุกประเทศให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการสร้างความยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันระหว่างประเทศนอกภูมิภาค เป็นต้น ซึ่ง อาเซียนได้ดำเนินการตามแนวคิดหลัก เน้นการเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน การสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

       นอกจากนี้ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและภัยพิบัติ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ที่เรียกกันว่าศูนย์เดลซ่า (DELSA) และดำเนินการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเป็นองค์กรของอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทยด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก