ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดสตูล จัดโครงการสมัชชาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

          วันที่  24 มิ.ย. 62 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีเปิดโครงการสมัชชาคนพิการทุกประเภท จังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ประเด็น : สร้างความรู้ เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เพื่อชีวิตมีสุข ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

          สภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดสตูล จัดโครงการสมัชชาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแล จำนวน 5 ชมรม (ชมรมละ 20 คน) จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มความรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ของผู้ดูแลคนพิการ จัดทำฐานข้อมูลผู้พิการ การวางแผนช่วยเหลือตามสิทธิของผู้พิการ และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตคนพิการอย่างเท่าเทียมให้อยู่ดีมีสุขในสังคมได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก