ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้คนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 24/06/19

                ที่ โรงแรม ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมให้คนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2562 โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 

                นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติ (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุม คาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ (วาตภัย) เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนพิการ และประชาชนเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติเช่นกัน จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่ายังขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ และชุมชนระบบอาสาสมัครเตือนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ การแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายคนพิการในระยะเร่งด่วน รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์ จึงทำให้คนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ด้วยความยากลำบาก และมักจะได้รับความช่วยเหลือเป็นคนสุดท้าย จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมให้คนพิการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีกิจกรรม ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ และการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปั้มหัวใจ (CPR) การเคลื่อนย้ายคนพิการอย่างถูกวิธี และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ทั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 250 คน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก