ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

วันที่ลงข่าว: 24/06/19

          วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยมีนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษา การพัฒนาสังคม สวัสดิการรัฐ บริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง ในส่วนของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก้าอี้สุขใจ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน รวมทั้งดูแลเด็กพิการกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู นอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกายของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เมื่อเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ในขั้นต่อไปต้องสนับสนุนด้านการศึกษา และสนับสนุนด้านอาชีพด้วย

 

          ด้านนางสาวพิชชาพร แก้วลายทอง นักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา กล่าวว่า เด็กพิการมีระดับลักษณะอาการแตกต่างกัน ระดับแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องมีอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการแบบต่าง ๆ เช่น หมอนข้างรองขาเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ระดับที่สอง คือ เด็กที่สามารถพอนั่งได้ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง เช่น เก้าอี้สุขใจ Tilt table หรือเตียงฝึกยืน เมื่อเด็กนั่งแล้วจะมีการลงน้ำหนักข้อต่อขา และเมื่อทรงตัวได้ ในระยะต่อไปเด็กสามารถลุกขึ้นยืนได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ราวฝึกเดิน และรองเท้า อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีได้มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสามารถเดินได้ด้วยตนเองในที่สุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมรองเท้าสุขใจ เพื่อช่วยในเรื่องของเท้าเด็กไม่ให้บิดหรือผิดรูป

 

          ทั้งนี้ ศอ.บต. มีนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกลุ่มเด็กผู้พิการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดน มีความเข้มแข็งต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก