ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

" มุกดาหาร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล "

วันที่ลงข่าว: 17/06/19

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องโถงด้านทิศตะวันออก ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือการขยายกิจการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม สำหรับคนพิการ

          นายศุภกรมูล สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินทุนให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย ทำให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ จึงขอให้นำเงินที่ได้รับวันนี้ ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับกองทุน และมีวินัยในการชำระหนี้ ส่งใช้ตามกำหนดในสัญญา และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต

          ด้านนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีรูปแบบการให้บริการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพ หรือการขยายกิจการทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม ประกอบด้วยการให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการรายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท หากจะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกินรายละ 120,000 บาท และการให้บริการรายกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร เริ่มให้บริการกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 จนถึงปัจจุบัน มีลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งหมด จำนวน 2,891 ราย คิดเป็นเงิน 98,159,100 บาท

          สำหรับการวาดเงินทุนประกอบอาชีพ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย เป็นเงิน 985,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก