ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการผลิตสื่อให้เป็นครูสอนนักเรียน

วันที่ลงข่าว: 14/06/19

           วันที่  13 มิถุนายน 2562 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) และผลิตสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูประจำ

 

           นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาช่วยเหลือเด็กพิการได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลภายใต้โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 386 คนเป็นนักเรียนรับบริการไป- กลับจำนวน 101 คน และนักเรียนรับบริการที่บ้าน จำนวน 282 คน ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่ายกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน จะได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาการตามความต้องการของแต่ละบุคคลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและผลิตสื่อการสอนเด็กพิการอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก