ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสปน. สร้างมาตรฐานสถานที่จัดประชุม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/06/19

          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เร่งเครื่องพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย รองรับตลาดที่กำลังเติบโต ส่งเสริมบทบาทผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค พร้อมผลักดันสถานประกอบการไมซ์ไทย ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

          ที่โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Standards) ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม

 

           อุตสาหกรรมไมซ์ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่มีกำลังขยายตัวอย่างมาก ทั้งด้านปริมาณและรายได้ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทยและอาเซียน ทีเส็บเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในส่วนของสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์ เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐาน และเอื้อให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในไทยและอาเซียน มีหลักยึดในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบทั้งด้านการลงทุน การบริหารจัดการและการส่งเสริมตลาด จึงได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อปี 2556 พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการไมซ์ไทย ให้นำเอามาตรฐานนี้มาปรับใช้

 

          ขณะเดียวกันได้ดำเนินการผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานของไทย เข้าสู่การพิจารณาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมพิเศษ ครั้งที่ 1 ว่าด้วยมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน 1st Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) Category : Meeting Room ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของภูมิภาค และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประเทศสมาชิกที่จะใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานของอาเซียนทั้งภูมิภาค

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก