ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สตูล เตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 13/06/19

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลมีการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561 ถึง 2564 โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล คือ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน" ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจมั่นคง คือ การทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก และในมิติสังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นเสริมสร้างและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม รวมถึงการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้ เพื่อพัฒนาประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 

          ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัดสตูลตามเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และสำนักงานจังหวัดสตูล จึงได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะของคนพิการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก