ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการคาราวานพม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ลงข่าว: 13/06/19

          นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

 

          โอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมในคาราวาน พม.ตรัง ให้การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการในส่วนของการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมต้นของที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ การดูแลด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล และการให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 88 คน ได้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน ผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 95-99 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 18 คน และคนพิการติดบ้านติดเตียง จำนวน 67 คน ดำเนินการในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน เทศบาลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน

 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนโครงการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก