ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562

วันที่ลงข่าว: 13/06/19

          วันที่ 11 มิ.ย. 62  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 403,728 บาท คือ โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นเงิน 110,150 บาท ของสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการแข่งขันกีฬาคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงินจำนวน 293,578 บาท ของสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 ศูนย์ เพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563

 

          โดยเสนอให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พิจารณาอนุมัติจำนวน เงินทั้งสิ้น 1,990,035 บาท และการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 111 ราย คือ กรณีผู้พิการขอกู้เงินฯ จำนวน 78 ราย และกรณีผู้ดูแลขอกู้เงินฯ แทนคนพิการ จำนวน 33 ราย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก