ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รถไฟกำหนดความสูงชานชาลาทางคู่ต้อง1.10 เมตร

วันที่ลงข่าว: 31/05/19

               นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงประเด็นข้อหารือในการกําหนดระดับความสูงของชานชาลาที่เหมาะสม ในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 จํานวน 9 สัญญาว่า การรถไฟฯ ได้ประชุมหารือถึงผลดีผลเสียในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยได้ข้อสรุปและกำหนดเป็นนโยบายให้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 จำนวน9 สัญญา จะต้องดําเนินการสร้างเป็นชานชาลาความสูง 1.10 เมตรจากระดับสันราง รวมถึงให้มีการปรับปรุง ส่วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับชานชาลาให้มีความสูงสอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนเป็นการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจรับงานล่าช้า รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง

“การรถไฟฯ ได้ประเมินผลกระทบและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในหลายมิติ โดยคํานึงถึงสภาพปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเดินรถโดยสาร ด้านการเดินรถสินค้า ด้านการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน และที่สำคัญคือด้านการให้บริการที่ยึดโยงผู้โดยสารเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่าการกําหนดให้ก่อสร้างเป็นชานชาลาสูงความสูง 1.10 เมตรจากระดับสันรางมีความเหมาะสมสูงสุด แม้ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการอยู่บ้าง แต่ในระยะยาวจะเป็นผลดีให้ความสะดวกต่อผู้โดยสารทุกประเภทที่จะมาใช้บริการ ทั้งผู้โดยสารทั่วไป ผู้พิการ เด็ก คนชรา และผู้โดยสารที่มีสัมภาระติดตัวจํานวนมาก อีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้นำเสนอประเด็นต่อคณะกรรมการรถไฟฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการรถไฟฯ ได้มีมติรับทราบแนวทางดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย” นายวรวุฒิกล่าว

              สำหรับการกำหนดการก่อสร้างชานชาลาระดับความสูง 1.10 เมตร ยังได้สอดคล้องกับนโยบายของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้จัดทำระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับและให้บริการต่อผู้โดยสารทุกประเภท ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในลักษณะอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ประกอบกับในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จํานวน 2 สัญญา ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มาในก่อนหน้านี้ ยังได้ให้ดําเนินการก่อสร้างเป็นชานชาลาสูงความสูง 1.10 เมตร จากระดับสันรางรวมอยู่ในค่าก่อสร้างของโครงการแล้วด้วย

         

 

อย่างไรก็ตาม ในระยะเปลี่ยนผ่านของการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการของผู้โดยสารนั้น การรถไฟฯจึงได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง และมาตรการรองรับการให้บริการให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้โดยสารมากที่สุดในช่วงที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านปรับปรุงก่อสร้าง

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/economy/152268
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก