ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิด 34 ปี “มูลนิธิเปรมฯ” แทนคุณแผ่นดิน มอบทุนชุบชีวิตเด็กอีสานยากจนกว่า 5 หมื่นทุน 133 ล้าน

วันที่ลงข่าว: 30/05/19

          ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เปิด 34 ปี “มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์” แห่งการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของ “รัฐบุรุษ” เผยมอบทุนการศึกษา ชุบชีวิตสร้างอนาคตเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสใน 20 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 5 หมื่นทุน รวมเป็นเงิน 133 ล้าน

          “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยวัย 99 ปี เมื่อเช้าวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ “รัฐบุรุษ” จากไปแค่เพียงร่างกาย หากแต่คุณค่าและคุณงามความดียังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจและความทรงจำคนไทยตลอดไป ซึ่งทุกครั้งที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อ ทุกคนรับรู้ถึงสิ่งที่ พล.อ.เปรม ย้ำเตือนปลุกจิตสำนึกคนไทยอยู่เสมอ นั่นคือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 

        โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องยาวนานมา 34 ปี ของ “มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์” ถือเป็นงาน “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” อีกหนึ่งโครงการสำคัญ และก่อคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติของ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์”

        นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 จนจวบปัจจุบัน “มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์” ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และผู้พิการ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคอีสาน 20 จังหวัด ไปแล้วรวม 51,937 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 133,120,800 บาท

        โดย พล.อ.เปรมจะเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดโครงงานประเภทต่างๆ แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ หลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกล่าวมอบโอวาทด้วยตัวเองทุกครั้งทุกปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพจริงๆ 

        ทั้งนี้ “มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา” จัดตั้งขึ้นเมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันบริจาคเงินกองทุนเพื่อจัดตั้งขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 3,000,000 บาท และได้รับการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นประจำทุกปี ทั้งคณบดี พ่อค้า ข้าราชการ และประชาชน ทำให้เงินเพิ่มพูนจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินกองทุน 77,000,000 บาท

        สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

        วัตถุประสงค์การก่อตั้งมูลนิธิฯ คือ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือร่วมมือกับองค์การสาธารณกุศลอื่นๆ 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และ 6. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด

         สำหรับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตามข้อบังคับมีไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 45 คน ปัจจุบันคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีจำนวน 44 คน โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พ่อค้า คหบดี ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ

 

กิจกรรมของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา มี 2 กิจกรรมหลัก 

 

1. การมอบทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี คือ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และผู้พิการที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนรายปี 2. ทุนต่อเนื่อง 3. ทุนส่วนกลาง 4. ทุนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา

5. ทุนนักเรียนตาบอด 6. ทุนบุตร ทหาร ตำรวจ ที่พิการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติราชการ

7. ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา 8. ทุนนักเรียนพิการอื่นๆ 9. ทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2. การจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 ประเภทโครงงานคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

สำหรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้ใช้ดอกผลของกองทุน ซึ่งปัจจุบันมี 77,000,000 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นเงินมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้ว รวมทั้งสิ้น 51,937 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 133,120,800 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/local/detail/9620000050823
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก