ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

40 โครงการรับทุนผลิตสื่อปลอดภัยฯ วงเงิน160ล. ผลิตสื่อดี-มีประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ลงข่าว: 30/05/19

          นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Grant ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่โครงการขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ว่า ในปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี  2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เกิดกลไก กระบวนการคัดกรองเฝ้าระวัง รู้เท่าทันสื่อ  ทั้งนี้โครงการที่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ จาก 324 โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น  160 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะผลิตสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

          “ใน การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ผลิตสื่อ ทั้งนี้  ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อีกในเร็วๆนี้ เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานผลิตสื่อที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้ครอบคลุม และรอบด้านมากขึ้น” นายกฤษศญพงษ์  กล่าว 

          นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า 40 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณานั้น ซึ่งสอดคล้องกับ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ได้แก่ ประเด็นการสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประเด็นการส่งเสริมสื่อเพื่อเสริมพลังกลุ่มคนพิการและผู้สูงวัยได้เข้าถึงและเท่าทันข้อมูลข่าวสารในสังคม ประเด็นการพัฒนาสื่อและกลไกเชิงพหุวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนศักยภาพมนุษย์และประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประเด็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม และ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อประเด็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการบูรณาการกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/qol/detail/9620000051330
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก