ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/05/19

           ที่ศูนย์คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงจัดการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการ 

          ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้สตรีพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อให้คนพิการทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม เปิดโอกาสให้สตรีพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และเพื่อให้สตรีพิการ ครอบครัวสตรีพิการและเครือข่ายอาสาสมัครดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก